JoyCut
PiecesOfUsWereLeftOnTheGround
PillowCase RecordsDarkwave2013Riccardo Coppola6  
JoyCut
Ghost Trees Where To Disappear
Pillowcase RecordsDarkwave2011Fabio Rigamonti7.5